મુખ્ય લાભાર્થીઓ
- હંસાબેન વસંતલાલ શાહ બારડોલીવાળા પરિવાર હ. છાયાબેન સંદિપભાઈ શાહ (સુરત)
- ઉમેદચંદ રૂઘનાથચંદ ચાવાળા (સુરત)
- કિરીટભાઈ મગનલાલ ચોક્સી (સુરત)
- લલીતાબેન તારાચંદ શાહ હ. દિનેશભાઈ (સુરત)
- હીરાલાલ દીપચંદભાઈ શેઠ (સુરત)
- મોહનલાલ સરદારમલજી ભંડારી હ. સોહનલાલજી (સુરત)
- શાંતાબેન અમૃતલાલ દોશી (ચાણમોલવાળા)
- પૂર્ણિમાબેન બી. શાહ (કેનેડા) / શાંતાબેન ફકીરચંદ શાહ (કાલિયાવાડી)
- ગૌતમકુમાર અને અમિતકુમાર / શિલ્પાબેન શાહ પરિવાર (ટોરન્ટો) સિદ્ધ, સ્તુતિ, શાંતિ શાહ
- આર્યા શાહ
- મંગળદાસ પ્રેમચંદ (ચાણસ્મા)
- મોતીબેન રતિલાલ દોશી (સુરત)
- બાબુલાલ મનજીલાલ વોરા (વાવ)
- કેશવલાલ હરગોવિંદદાસ વારૈયા (કોરડા)
- ચીમનલાલ ખેમચંદ શેઠ (વાવ)
- નાનચંદ ઝવેરચંદ (કીમવાળા)
- લીલાબેન ભાઈલાલભાઈ ચુનીલાલ વોરા (વાવ)
- બાબુલાલ ચુનીલાલ મહેતા (માડકા)